กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/
ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 


นายนิพนธ์ คำขาม
ประธานสภาฯ
 


นางเกษฎาพร ปุจฉาธรรม
รองประธานสภาฯ


นายอรรคเดช สีตุ้ย
เลขานุการสภาฯ
 
 


นายบุญเลิศ คำลำปาง
ส.อบต. หมู่ที่ ๑


นายสมคิด จัวทิ
ส.อบต. หมู่ที่ ๑


นางสีนวน รักสัตย์
ส.อบต. หมู่ที่ ๒


นางอรุณรัตน์ การังใจ
ส.อบต. หมู่ที่ ๒


นางนงคราญ แก้วเฝือ
ส.อบต. หมู่ที่ ๓


นายเจษฎา ก๋าคำ
ส.อบต. หมู่ที่ ๓